تفحص

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

 میگویم ازکنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها
 
اشک ونگاه حسرت وتصویرکربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها
 
کم میشود اگرچه به انواع مختلف
هرسال از شمار زیارت نرفته ها
 
اماهنوزاین«منِ»بیچاره مانده است
در جمع بی قرار زیارت نرفته ها
 
امسال اربعین همه رفتندومانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها
 
انگار بین هیات ماهم نشسته بود 
زهرا(س)به انتظارزیارت نرفته ها
 
در روز اربعین همه ماراشناختند
با نام مستعار «زیارت نرفته ها»
 
اما هزارمرتبه شکرخدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها
 
باب الحسین(ع) قسمت آنانکه رفته‌اند
باب الرضا(ع)قرارزیارت نرفته‌ها
.
.
.
پ.ن: شرح حال بنده است.
پ.ن1: شمایی که دعوت شده اید انجا من دعوت نشده را دعا کنید.
پ.ن2:دور گردون ، گر، دو روزی بر مراد ما نرفت...!! دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور...!

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺍﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﮔﻔﺖ :
 - ﭘﺴﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ...
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩند :
-  ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ...
ﺭﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
-  ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ؟!؟

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩند :
-  ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ؟!؟ ﺧﺐ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺩﯾﮕﺮ ...


ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺸﺪ ... ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ ﺁﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩند :
- ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ؟!؟


ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ... ﮔﻔﺖ :
-  ﺁﻗﺎ ﺧﺐ ﭼﻘدﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ... ﻧمیﺗﻮﺍﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ .. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ...


ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩند :
-  ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ.


ﺭﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ... ﺁﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﮔﻔﺖ :
-  ﺁﻗﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟!؟ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻭﺣﯽ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ؟!؟


ﺁﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩند :

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺣﯽ ﻧﺎﺯﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻣﺎ
“ﻋِﻨﺪ ﻓﻨﺎﺀِ ﺍﻟﺼّﺒﺮ ﯾﺄﺗﯽ ﺍﻟﻔَﺮﺝ…”
“ﺻﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺸﻮﺩ ﻓﺮﺝ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ…”

 .

 .

 .

پ.ن: این روزها روضه که میروی یک بار هم به خودت بگو  فلانی چه طاقتی داری تو...!!!

و دعا کن برای دل آن مادری که هنوز پسرش برنگشته...!!

زخم هایم 

به کنایه می گویند

اطرافیانت چه با نمک اند...!!