تفحص

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

این عاشورا هم گذشت...
و حالا ما ماندیم و وعده هایمان...
قول ها داده ایم به اقایمان...
ما ماندیم و عهدهایی که در میان روضه های حسین (ع) با خدای حسین (ع) بسته ایم...
توبه کردیم با اشک به عشق راه حسین...
این را میدانم که ما بیشتر حسینی شدیم...
تا عاشورای دیگر چقدر حسینی میمانیم نمیدانم !!؟
حسین به نظاره نشسته است...به نظاره مریدانش...که چقدر پای اشک هایشان ایستاده اند...
تو چه میکنی ای دل "حسینی میمانی" یا "میروی" ؟!


زینب....

عفیفه ایست 

که در راه عصمتش

عباس می دهد

نخ معجر نمی دهد...!

عاشورا تلخ است......

پس

حقیقت است!

شریح قاضی از خواص بود..!!
قاضی بود.....
یعنی حقوقدان تشریف داشت.....
سرهنگ؛ امنیتی یا نظامی و...

 نبود..!

چه کرد..؟!
فقط ســر را به زر فروخت!
همین....!

 برای سینـه زدن رخــــــتـصتی بده آقا...
بــه دست خستـه من،قـــــــدرتی بده آقا...
 
شبیـه سـال گذشته دوباره آمـده ام
بـرای خـــــــــــوب شـدن فـرصتــــــی بده آقا...

 
دوباره قصد نمـودم که نـــــوکرت بـاشـم
در این دو مـاه عـزا، هـمـــــــــــــــــتی بده آقا...
 
ز غصه های سر غرق خـــــتون تو بر نـی
چــــــــــــــــــــــــگونه سـر شکنـم،؟؟جــــراتـی بـده آقا...
 
سر مــــــــــــــــــطــهـرتـان بـارهـا ز نـی افــتــاد
میان روضه به من طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتی بده آقا...

یا حسین..